Beleidsinformatie

Algemene informatie
Historisch Centrum Overijssel
Eikenstraat 20, 8021 WX Zwolle / Klooster 12, 8011 NH Deventer

Kvk nummer: 54518121
BTW nummer: NL8094.85.072.B.01
RSIN (ANBI-registratie): 809485072
Bankrekeningnummer:
Bank Nederlandse Gemeenten BNG
IBAN: NL89 BNGH 028.50.94.459
BIC-code van de BNG is: BNGHNL2G

Doelstelling
Historisch Centrum Overijssel is ingesteld met het doel de belangen van de minister en de gemeente bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Overijssel en de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Zwolle en Deventer in gezamenlijkheid te behartigen.

Aan Historisch Centrum Overijssel zijn daartoe de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de minister en de gemeente overgedragen:
a. de beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden die berusten in de in het tweede lid genoemde archiefbewaarplaatsen;
b. de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 17, 18, 20, 26, tweede lid, 31 en 32 van de Archiefwet 1995;
c. het adviseren en het doen van voorstellen aan de minister en de gemeente over de taken en bevoegdheden, die door de minister of de gemeente worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995;
d. het verrichten van door de minister of de gemeente opgedragen andere taken die verband houden met de behartiging van de belangen.

Historisch Centrum Overijssel stelt zich tevens ten doel het in de archieven ondergebrachte cultureel erfgoed op actieve wijze toegankelijk te maken en onder de aandacht te brengen van een breed publiek. We hebben een beleidsplan 2017 – 2020 opgesteld met daarin onze belangrijkste doelen. Deze is te vinden tussen de bijlagen in de rechterkolom op deze pagina, zoals ook onze gemeenschappelijke regeling.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter:
Dhr. J.C. Gerritsen (rijksbestuurder)

Leden bestuur:
Dhr. A.H. Buiks (rijksbestuurder)
Mevr. H.M.M. Schuttenbeld (wethouder gemeente Zwolle)
Dhr. E.W. Anker (wethouder gemeente Zwolle)
Dhr. C.J. Verhaar (wethouder gemeente Deventer)
Dhr. R.C. König (wethouder gemeente Deventer)

Beloningsbeleid
Tegemoetkoming en vergoeding bestuursleden

1. Het algemeen bestuur kan besluiten dat de leden van het bestuur, voor zover zij niet de functie vervullen van burgemeester of wethouder van de gemeente, of als ambtenaar in rijks of gemeentedienst werkzaam zijn, een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van Historisch Centrum Overijssel.

2. De leden van het bestuur, bedoeld in het eerste lid, ontvangen een tegemoetkoming in de kosten, waartoe worden gerekend reis- en verblijfkosten ten behoeve van het bijwonen van de vergaderingen van het algemeen bestuur.

3. De in de voorgaande leden bedoelde vergoeding en tegemoetkoming worden door het algemeen bestuur vastgesteld.

Personeel
HCO is een openbaar lichaam en hanteert de CAO Nederlandse gemeenten en de lokale regelingen van de gemeente Zwolle (zgn CAR/LAR)

Jaarstukken
Bekijk de bijlagen rechts op deze pagina voor de jaarrekeningen en -verslagen van de afgelopen jaren. Hier vind je de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording.

Waar kan ik dat vinden