Duik in het Overijssel van toen! Via onderstaande zoekbalk kunt u direct door onze collecties zoeken, dit kan bijvoorbeeld op trefwoord, toegangscode, locatie, periode of gebruik de filteropties. Wilt u eerst meer uitleg over hoe het zoeken in de archieven en collecties werkt? Bekijk dan de pagina archiefonderzoek, bouwdossiers of beeld en geluid.

Uw zoekacties: Vereniging van H. Vincentius van Paulo
0930 Vereniging van H. Vincentius van Paulo ( Stadsarchief Deventer )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
A. Inleiding
De vereniging van de H. Vincentius van Paulo is in 1833 te Parijs opgericht. De eerste Vincentianen waren Frederic Ozanam en zijn vrienden, die door de grote armoede onder de bewoners van Parijs, in 1833 het initiatief namen een lekenapostolaat te beginnen.
De vereniging Sint Vincentius van Paulo te Deventer is opgericht op 23 september 1851 onder het patronaat van de Heilige Lebuïnus.
De hoofdstructuur van de organisatie bestond uit een Algemene Raad te Parijs, de landelijke Hoofdraden en de Centrale Raden. Voor Nederland was de Hoofdraad in Den Haag gevestigd en de Centrale Raden waren in de diverse steden gevestigd.
De Centrale Raad waaronder Deventer ressorteerde was in Utrecht gevestigd.
In de parochies werkten de conferentiën. In een plaats waar twee of meer conferentiën bestonden, was het reglementair verplicht een Bijzondere Raad in te stellen. De conferentiën en de diverse instellingen van liefdewerken werden onder de Bijzondere Raad gesteld.
De Bijzondere Raad had als doel tussen de conferentiën een hechte band te vormen en een stuwende kracht te zijn. De Raad controleerde en coördineerde de conferentiën. De conferentiën oefenden de daadwerkelijke liefdadigheid uit.
De conferentie was samengesteld uit een president, een secretaris, een penningmeester en de leden. De werkende leden gingen op huisbezoek bij de arme gezinnen. Het bestuur was hiervan vrijgesteld.
De liefdewerken kwamen tot stand wanneer ter plaatse een bepaalde nood of een behoefte bestond. De doelgroepen waren militairen, jongeren, jeugdige delinquenten, werklozen. Door enkele Vincentianen werd een werkgroep gevormd die de nodige hulp bracht. Een liefdewerk was dan ontstaan. In de eerste tijd werd het liefdewerk gefinancierd en begeleid door de Sint Vincentius Vereniging. Later werden de liefdeverenigingen zelfstandig. Vincentianen werkten dan samen met niet-Vincentianen in een vereniging.
In de statuten en in het handboek van de vereniging wordt de taak beschreven. De vereniging werkte voornamelijk onder gezinnen die men a-socialen noemde. Het persoonlijk contact met de armen en misdeelden werd als prioriteit gesteld. Het gesprek, maar vooral het luisteren, werd als heel belangrijk beschouwd. De armoede die door de Vincentianen werd waargenomen werd niet alleen door giften bestreden. Giften in geld waren zeldzaam om drankmisbruik te voorkomen. Adviezen werden gegeven maar ook werd berispt bij drankmisbruik, mishandeling van vrouw en kinderen en luiheid. Bij allerlei instanties werd bemiddeld. Vanaf het begin heeft men met bonnen gewerkt. De bonnen werden verstrekt voor de eerste levensbehoeften. Om opspraak te voorkomen, vooral als het alleenstaande vrouwen betrof, werden de bezoeken door twee Vincentianen afgelegd. Het viel voor beide niet altijd mee om wekelijks een zaterdagmiddag of een avond vrij te maken. De bezoeken met zijn tweeën namen na de Tweede Wereldoorlog af.

Bijzondere Raad te Deventer
De Bijzondere Raad werd op 3 november 1920 opgericht. Het bestuur van deze raad was samengesteld uit alle presidenten en vice-presidenten van de conferentiën en van de liefdewerken. Het dagelijks bestuur bestond uit een president, een vice-president, een secretaris en een penningmeester.
Vanaf 1950 ressorteerde ook de conferentie van de H. Martinus Parochie te Duistervoorde onder de Bijzondere Raad. Ook de zelfstandige liefdewerken waren onder de Bijzondere Raad geplaatst.
Conferentie van de H. Lebuïnus
Deze conferentie was van 1851 tot 1919 de eerste conferentie van de Sint Vincentius Vereniging in Deventer. In het midden van de negentiende eeuw was de nood bij de minvermogenden in Deventer zeer groot. Georganiseerde steun werd alleen door de diakonie verleend. De katholieken werden door geloofsgenoten geholpen.
Een groep Deventenaren heeft op 23 september 1851 de conferentie opgericht. Deze bestond uit zeven leden. Na 25 jaar waren hiervan nog zes aan de vereniging verbonden, vier als werkend lid en twee als erelid.
De bronnen van inkomsten bestonden uit collecten tijdens de wekelijkse vergaderingen, donateurschappen, loterijen, erflatingen, kerkcollectes.
De vergaderingen van de conferentiën werden geopend met gebed en een geestelijke lezing, daarna behandelde men de notulen, de financiën, bespreking van de afgelegde bezoeken en de nieuwe aanvragen. Een keer per jaar werd een jaarvergadering gehouden, waarbij ook belangstellenden werden uitgenodigd. Na de totstandkoming van de Bijzondere Raad werden alleen de leden en de geestelijkheid uitgenodigd.
De leden van de vereniging werden Vincentianen genoemd. Zij kwamen voornamelijk uit de middengroepen van de maatschappij. Aspirantleden werden voorgesteld door het bestuur of de leden. Een zekere ballotage vond plaats. Was men eenmaal Vincentiaan dan was men dat voor het leven. Voor de Tweede Wereldoorlog konden vrouwen geen lid worden. De vrouwen waren verenigd in de Sint Elisabethvereniging. Deze vereniging verstrekte hulp aan kraamvrouwen en kleding voor kinderen bij hun eerste H. Communie. In 1955 werd de damesconferentie H. Clara opgericht.
De vereniging heeft in 1853 het pand Papenstraat hoek Klooster, het latere theater-restaurant Bouwkunde, gekocht en in gebruik genomen voor een tamboereer-of naaischool. Het pand in de Noordenbergstraat 16/18 werd in oktober 1869 gekocht, waarin de R.K. Werklieden Vereniging, opgericht op 6 oktober 1891, was gehuisvest, daarna verhuisde de vereniging naar de Sijzenbaan. De Gemeenteraad van Deventer heeft bij raadsbesluit van 26 november 1951 aan de vereniging de zilveren medaille en inschrijving in het Gulden Boek van de stad Deventer toegekend.
In het begin van de jaren zestig kwam het verval. Veel oorzaken zijn te noemen maar de voornaamste zijn de veranderende opvattingen ten opzichte van maatschappij en kerk.

Conferentie H. Hart
De conferentie is opgericht onder het patronaat van het H. Hart van Jesus op 22 september 1919.

Conferentie H. Johannes Vianney
De conferentie is opgericht op 11 november 1929.

Jongerenconferentie Zalige Contardo Ferrini
Deze conferentie is opgericht in september 1951. Jonge mannen maakten deel uit van deze conferentie. Wanneer zij ouder waren, werden zij lid van de parochiële conferentie. De jonge mannen bezochten de armen en de woonwagenbewoners in het kader van de R.K. Vereniging voor woonwagenliefdewerken afd. Deventer. De conferentie is in 1959 opgegaan in de conferentie van de H. Johannes Vianney parochie.
Conferentie Sint Clara
De conferentie is opgericht in 1955. In gevallen waar hulp door vrouwen naar verwachting tot betere resultaten zou kunnen leiden, werden de taken van de conferenties naar de dames conferentie overgeheveld. Financieel werd deze conferentie gesteund door de parochiële conferenties; andere inkomsten bestonden uit de bijdragen van donateurs en de collectes in de kerk.

Liefdewerken van de conferenties

Sint Vincentius Patronaat
Deze vereniging is opgericht op 31 januari 1919 door de St. Vincentius
vereniging. De jongens van 11 tot 16 jaar uit bedeelde gezinnen kregen onderricht in godsdienstleer door de kapelaans. De Vincentianen zorgden voor ontspanning van de jongens. Het doel was de jongens van de straat te houden en het kerkbezoek te stimuleren.

R.K. Ziekenfonds St. Joseph
De instelling werd opgericht door de conferentie H. Lebuinus parochie in mei 1883. Het doel was minvermogende parochianen in het St. Joseph gesticht te verplegen.

Vereniging voor R.K. Militairen
De vereniging werd in 1906 door de conferentie H. Lebuinus parochie opgericht met het doel de bevordering van de godsdienstzin, plichtsbetrachting en zedelijkheid onder de R.K. militairen in werkelijke dienst in het garnizoen van Deventer. De vereniging is koninklijk goedgekeurd op 3 mei 1907. Aan het hoofd van de vereniging stond een priester, benoemd door de aartsbisschop. De bestuursleden waren Vincentianen, die in mei 1940 onder druk van de bezetter hun functie neerlegden.
Bibliotheek
In 1905 werd een pand in de Smedenstraat 13 gekocht waarin de bibliotheek werd ondergebracht. In 1928 nam de vereniging de reeds bestaande plaatselijke katholieke leesbibliotheek over van het R.K. Leesgezelschap "Sancto Vincentio a Paulo Sacrum". De bibliotheek werd samengevoegd met het doel een gratis uitleen van boeken voor de bezochte gezinnen en andere minvermogenden. Het boekenbezit werd ondergebracht in een afzonderlijke ruimte bij de bibliotheek Het Centrum van de boekhandel van Klein Beernink. In 1930 werd de bibliotheek overgebracht naar het gebouw aan de Papenstraat 77, het Jordenshuis. In 1935 werd de naam gewijzigd in R.K. Openbare Leesbibliotheek "Het Centrum". De gebouwen aan de Papenstraat werden in 1952 verkocht aan het Sint Joseph ziekenhuis. Een nieuwe stichting genaamd R.K.Leesbibliotheek "Thomas a Kempis" werd opgericht door de drie plaatselijke kerkbesturen. De bibliotheek verhuisde naar de lokaliteiten van de St. Bernardus-school aan de Smedenstraat. In 1965 werd een fusie aangegaan met de Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Een nieuwe stichting werd opgericht onder de naam "Stichting Verenigde Openbare Leeszaal en Bibliotheek".
Sint Stephanus Vereniging/R.K. vereniging voor Gezinsvoogdij en Patronage
Deze vereniging is op 11 oktober 1907 opgericht door de Sint Vincentius Vereniging. Deze vereniging is een vervolg op het liefdewerk van de besteding van kinderen bij landbouwers en later bij gestichten. De vereniging is zelfstandig geworden onder de naam R.K. vereniging voor gezinsvoogdij en patronage. Deze hield zich bezig met voogdijkinderen. De vereniging is later opgegaan in Pro Juventute.

Liefdewerk oud papier
Dit liefdewerk werd gesticht door de conferentie H. Lebuinus parochie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het door de Duitsers opgeheven. Na de oorlog werd het door de Bijzondere Raad weer opgericht. De opbrengst van het oud papier kwam ten bate van de diverse liefdewerken. Jeugdige aspirantleden hadden het beheer van de vereniging. De papierophalers waren betaalde krachten.

Dr. Ariëns-vereniqinq
De vereniging is opgericht op 19 oktober 1922 met medewerking van de Bijzondere Raad. De vereniging trachtte drankzuchtigen van hun kwaal te genezen en te verhinderen dat jeugdige personen aan de drank verslaafd raakten.

Centraal kledingmagazijn
In 1935 werd het magazijn opgericht. Het doel was ingezamelde gebruikte goederen en nieuwe goederen op te slaan. Op zaterdagmiddag was het magazijn open voor particulieren.

Inventarisatie
Het archief van de vereniging is in 1982 aan de gemeentelijke archiefdienst in bewaring gegeven. Archiefbescheiden, welke ouder zijn dan 50 jaar, kunnen voor onderzoek door derden worden geraadpleegd. De overige stukken kunnen alleen worden ingezien na overleg en met toestemming van het bestuur van de Sint Vincentius Vereniging.
De oude orde van het archief is gehandhaafd gebleven. Door wisselingen van het bestuur zijn niet alle stukken teruggevonden. De voor vernietiging in aanmerking komende stukken zijn in overleg met de contactpersoon van de vereniging vernietigd. Het archief omvat plm. 2 strekkende meter.
Kenmerken
Datering:
1851-1976
Omvang:
3,5 m
Voorwaarden voor raadpleging:
50 jr
Voorwaarden voor reproductie:
De voorwaarden voor reproductie bij Stadsarchief Deventer zijn van toepassing.
Fysieke kenmerken:
inv. nr. 62 behandeld met alcohol/thymol
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 0930, Vereniging van H. Vincentius van Paulo, inv.nr. …
VERKORT:
NL-DvHCO, ID 0930, inv.nr. ….
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS