Duik in het Overijssel van toen! Via onderstaande zoekbalk kunt u direct door onze collecties zoeken, dit kan bijvoorbeeld op trefwoord, toegangscode, locatie, periode of gebruik de filteropties. Wilt u eerst meer uitleg over hoe het zoeken in de archieven en collecties werkt? Bekijk dan de pagina archiefonderzoek, bouwdossiers of beeld en geluid.

Uw zoekacties: Stad Deventer, periode Franse Tijd
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het Comité Revolutionnair, dat zich, by de veranderende orde van zaken had op geworpen, ontbond op de 2 Februarie 1795 Magistraat en Gezworen Gemeente en stelde op dien zelfden datum met goedkeuring der burgery 15 representanten aan, die voor den tyd van twee maanden de regeering der stad zouden waarnemen. Het spreekt wel vanzelf dat deze Provisioneele Representanten des volks geen andere taak hadden dan de zaken voorloopig gaande te houden en het optreden van een definitief bestuur voorte bereiden.
Den 26 sten Maart 1795 werd de regeling in zake de verkiezing van de nieuwe stadsregeering gepubliceerd. Deze Municipaliteit,bestaande uit 15 Representanten des volks aanvaardde op 2 April 1795 hare functie.Op verzoek van de Municipaliteit vervaardigde eene commissie van 24 burgers een concept regeeringsreglement, dat 7 Juli 1795 door de burgery werd vastgesteld.Volgens dit reglement zou de regeering der stad bestaan uit twee colleges, eene Municipaliteit van 15 en een Comite van Algemeen Welzyn en Toezicht van 24 leden.
De stand van zaken bleef aldus tot 22 Maart 1798, toen het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig gewest Overyssel de Municipaliteit ontbond en eene nieuwe Municipaliteit aanstelde op eene nieuwe instructie
geldende "voor de onderscheidene Municipaliteiten in het. voormalig gewest Overyssel". Volgens deze instructie zouden de zaken van politie en finantien tot nadere dispositie worden geadministreerd op den ouden voet.
Verder was de Municipaliteit belast met de uitvoering van wetten en decreten van het centrale gewestelyke bestuur, en werd haar uitdrukkelyk ontnomen alle wetgevende macht.
De nadere dispositie van de instructie van 22 Maart 1798 bleef uit en eerst in Juli 1802 benoemde het nieuwe ingevolge de Staatsregeling van 1801 opgetreden Departementaal Bestuur van Overyssel eene commissie tot ontwerpen van een regeeringsreglement voor deze stad. Ingevolge dit nieuwe reglement dat op 23 October 1802 door het Departementaal Bestuur gearresteerd was, verklaarde de Municipaliteit zich zelve op 18 November 1802 ontbonden en traden op dezen datum op de op 2 November 1802 door het Departementaal Bestuur benoemde magistraat en Gecommitteerde uit de Gemeente.
Beide colleges traden ingevolge de wet van 13 April 1807 en het Reglement op het bestuur der Gemeente van de eerste Klasse d.d. 23 October 1807 op den 3den februari 1808 af. Dien ten gevolge werd het bestuur der Gemeente opgedragen aan een college van Burgemeester en Wethouders en aan eene Vroedschap.
Den 12den Juli 1810 werd het Koninkryk Holland met het Fransche Keizerryk vereenigd en by decreet van 8 November 1810 de Fransche wetgeving ingevoerd. De invoering der nieuwe administratie liet echter op zich wachten, 3
Januari 1811 kwam een besluit van den algemeen Stedehouder"dat de Burgemeester, wethouders,vroedschappen en secretarissen provisioneel in functie. zouden blyven,en dat de burgemeester den titel zou aannemen van maire,de wethouders die van adjoïncts au maire, de vroedschappen die van gemeenteraden (conseilles municipaux) en de secretarissen die van griffiers. Eerst ingevolge het keizerlyk decreet van 19 Mei 1811 werden de maire en gemeenteraad geinstalleerd.
Het aldus, op Fransche leest geschoeide bestuur duurde tot 26 April 18I4, toen het Fransche garnizoen eindelyk uittrok en het hollandsche werd binnen gehaald.
Kenmerken
Datering:
1795-1813
Omvang:
14 m
Voorwaarden voor reproductie:
De voorwaarden voor reproductie bij Stadsarchief Deventer zijn van toepassing.
Taal:
Nederlands
Nadere toegangen:
index rood 125-129, index rood 120-124
Opmerkingen:
Zie ook ID 695, ID 700, ID 702
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 0692, Stad Deventer, periode Franse Tijd, inv.nr. …
VERKORT:
NL-DvHCO, ID 0692, inv.nr. ….
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS